Aanvraagprocedure

Als u een project wilt uitvoeren dat valt binnen de doelstelling van onze Stichting kunt u bij ons een subsidie voor dat werk aanvragen.

Criteria voor toekenning van een subsidie

Inzake het beoordelen van binnengekomen projecten hanteert het bestuur de volgende criteria:

Projecten dienen:

 • op tenminste één van de drie beleidsgebieden van Sobriëtas actief te zijn: economie van het genoeg, zorg duurzaam milieu, evenwicht in houding en karaktervorming;
 • concrete activiteiten, pilotprojecten, die iets opbouwen onder verschillende doelgroepen, en praktisch werken tussen mensen te bevorderen;
 • te werken met de kernwoorden uit het hart van Sobriëtas: de levensbeschouwelijke waarde of achtergrond is belangrijk;
 • actief uit te dragen dat er iets gedaan kan worden: anders denken, bevor­deren van bewustwording, morele vorming, verandering van gedrag;
 • bij te dragen aan preventie en zorg op basis van een waardengerichte benadering;
 • de herkomst van de subsidie bekend te maken;
 • te worden aangevraagd op basis van een projectvoorstel.
 • Een project kan maximaal gedurende drie jaar een subsidie ontvangen. Het bestuur beslist na elk jaar over het vervolg.

Niet toegekend worden aanvragen:

 • ter dekking van structurele kosten;
 • ten behoeve van personeel of personele lasten;
 • inzake het vereffenen van oude schulden;
 • als bekostiging van algemene conferenties.

Als wij uw aanvraag positief honoreren steunt u met uw project de voortgang van ons werk.

Stappenplan voor een subsidie aanvraag

Mensen die een project willen indienen dat voldoet aan bovengenoemde criteria, kunnen het volgende doen:

 1. Maak een korte brief waarin u als indiener zich voorstelt, het project omschrijft, en aangeeft hoeveel subsidie gevraagd wordt.
 2. De brief dient voorzien te zijn van de correcte adresgegevens en bank- of girogegevens. De indiener dient een rechtspersoon te zijn;  informatie over het bestuur en de Kamer van Koophandel verstrekken.
 3. De indiener kan zichzelf voorstellen met een folder, jaarverslag, andere publicatie.
 4. Download het Sobrietas-Subsidie-Formulier en vul de gevraagde gegevens in: stappenplan, tijdplan, doelgroepen, geplande activiteiten, beoogde resultaten, samenvatting en begroting.
 5. De begroting dient volledig te zijn met geplande uitgaven en inkomsten. Andere financiers en subsidiegevers volledig in beeld brengen.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en behandelt per vergadering de ontvangen aanvragen.

Inzendtermijnen 2020

Vergaderdata                                      Uiterste inleverdatum 

16 september 2020                                 2 september 2020

9 december 2020                                    25 november 2020

Downloaden Sobrietas-Subsidieformulier 2020